„Problemy będziemy mieli zawsze. Nie problem jest problemem, lecz to, jak ludzie sobie z nim radzą. To właśnie niszczy ludzi, a nie problem. Kiedy więc uczymy się inaczej radzić, inaczej traktujemy problemy- i ich oblicze się zmienia”
„Każdy z członków rodziny wywiera wpływ na wszystkich pozostałych członków rodziny, podobnie jak oni wpływają na niego” - Virginia Satir

Terapia systemowa

Terapia systemowa to nurt psychoterapeutyczny oparty na koncepcji, że człowiek jako odrębna i samodzielna jednostka, jest jednocześnie częścią systemu.

Rodzina to pierwszy, naturalny system społeczno- kulturowy o określonej strukturze, dynamice, wzorcach funkcjonowania, relacji, działający według właściwych dla siebie zasad, wartości, celów. Składa się z bliższych i dalszych jej członków. Każdy system rodzinny tworzy subiektywny obraz samego siebie, jak i otaczającego świata. Będąc częścią większych systemów (społeczność lokalna, naród) wykształca specyficzne dla siebie podsystemy, do których należą członkowie rodziny pełniący określone funkcje (małżeńskie, rodzicielski, podsystem dzieci).

W myśl zasady, że funkcjonowanie człowieka to nieskończony ciąg wzajemnych relacji z otoczeniem nie można ich analizować w oderwaniu od środowiska, w jakim żyje. W terapii systemowej zakłada się więc, że trudności jakich doświadcza członek rodziny dotykają całej rodziny, dlatego zazwyczaj wszyscy jej członkowie uczestniczą w spotkaniach (możliwa jest terapia indywidualna, w parach lub w grupach innych niż rodzina).

Terapia systemowa zalicza się do krótkoterminowych, może trwać od kilku spotkań do roku, półtora. Sesje odbywają się w początkowej fazie terapii raz na 2-3 tygodnie, w miarę postępowania procesu terapeutycznego przerwy mogą być stopniowo wydłużane. W pierwszej fazie terapii terapeuta wspólnie z klientem ustala cel terapii- nad czym można pracować, co jest możliwe do zmiany.

Założenia terapii systemowej dopuszczają pracę w parach (terapeuta i koterapeuta), szczególnie podczas spotkań z parą lub z rodziną w celu zachowania bezstronności i dystansu do problemu.

Proces terapeutyczny nakierowany jest na zmianę, skupia się na użytecznych dla klienta rozwiązaniach, jest często propozycją nowego sposobu myślenia, zachowania, rozwiązania. Terapeuta jest moderatorem spotkania- zadaje pytania, zachęca do współpracy poprzez różnorodne techniki terapeutyczne, wskazuje na nowe, różne od dotychczasowych postrzeganie trudności, ukazuje nowe obszary do pracy, których klient skupiony na problemie nie dostrzega. Często wykorzystywaną techniką jest zlecanie zadań domowych, które dają możliwość obserwacji lub doświadczania zmian użytecznych dla klienta, jak i samego procesu terapeutycznego.

Terapia ericksonowska

Według Miltona H. Ericksona twórcy nurtu „ludzie zmieniają się sami”. Mają naturalną zdolność do przezwyciężania trudności, rozwiązywania własnych problemów życiowych, mają zdolność rozwoju i odzyskiwania równowagi przy przechodzeniu na nowe etapy życia.

Celem terapii jest odkrywanie ukrytych potencjałów, mocnych stron, zasobów, które pacjent będzie mógł wykorzystać w najbliższej przyszłości. Jest to także rozpoznawanie własnych ograniczeń. Podstawową zasadą w szkole ericksonowskiej jest dopasowanie terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta, rodzaju problemu, z którym się zgłasza i jego celów. Koncentruje się na teraźniejszości, a zorientowana jest na przyszłość.

Zadaniem terapeuty jest skuteczne wywołanie zmian poprzez bezpośrednie lub pośrednie spożytkowanie zasobów ukrytych w nieświadomości.

W terapii ericksonowskiej wykorzystywane są techniki transowe (trans jest naturalnym stanem, w którym pacjent poprzez kontakt z własną nieświadomością uruchamia zasoby w myśl zasady „wiemy dużo więcej niż się nam wydaje”), bajki i metafory.

Psychodietetyka

Jak często stosowałaś/łeś w swoim życiu dietę? Ile już zostało wypróbowanych, ile oczekuje w kolejce? A po krótkotrwałym sukcesie pojawia się znienawidzony efekt „jo-jo”… W takiej sytuacji pomocne może okazać się interdyscyplinarne podejście do odchudzania. Nie jest bowiem tajemnicą, iż styl naszego jedzenia w bardzo dużym stopniu determinują emocje.

Psychodietetyka to dziedzina, która łączy wiedzę medyczną dotyczącą diet i zdrowia z wiedzą psychologiczną. W takim podejściu praca z klientem polega na pomocy we wdrażaniu zaleconych zmian w życie.

W pracy z psychodietetykiem nacisk kładziony jest na zrozumienie samego siebie, odkrywanie potrzeb świadomych i tych głęboko ukrytych, poznanie PRZYCZYN niewłaściwego odżywiania się.

Proponujemy systemowe podejście do problemów z odżywianiem, a więc:
 • tradycje i nawyki żywieniowe w rodzinie pochodzenia,
 • strategie radzenia sobie ze stresem,
 • zgoda na zmianę,
 • prawo do wypoczynku- czas wolny, hobby,
 • zasoby indywidualne i wsparcie rodziny- utrzymanie zmiany.
*

Dla kogo?

Jeśli czujesz, że:

 • tempo życia Cię przytłacza
 • często wpadasz w złość lub denerwujesz się
 • smutek nie chce Cię opuścić
 • COŚ nie pozwala Ci zrealizować Twoich marzeń
 • źle sypiasz
 • boisz się, miewasz ataki paniki
 • źle myślisz o sobie
 • tracisz nadzieję, że będzie lepiej
 • masz problemy w relacjach małżeńskich, rodzinnych, zawodowych
 • doświadczasz przemocy psychicznej, fizycznej, jesteś dyskryminowany
 • straciłeś kogoś bliskiego- śmierć, rozwód, rozstanie
 • masz problemy wychowawcze
 • trudności w relacjach z dziećmi o różnym podłożu
 • problemy w rozwoju emocjonalnym dzieci i młodzieży o różnym podłożu
 • problemy w szkole z rówieśnikami, rodzeństwem o różnym podłożu

Jak pracujemy?

Psychoterapia KUFEREK

Oferta

 • Konsultacje- do 3 spotkań
 • Psychoterapia indywidualna- indywidualne ustalenia w kontrakcie
 • Psychoterapia rodzin prowadzona przez terapeutę i koterapeutę- indywidualne ustalenia w kontrakcie
 • Porada psychodietetyczna
 • Grupy wsparcia- indywidualne ustalenia w kontrakcie
 • Wsparcie kompetencji rodzicielskich
Psychoterapia KUFEREK

Cennik

 • Konsultacja, pierwsza wizyta indywidualna- 60 minut - 180 zł
 • Psychoterapia indywidualna- 50 minut- 130 zł
 • Psychoterapia rodzin (2 psychoterapeutów) - 90 minut- 220 zł
 • Porada psychodietetyczna- 150zł
 • Wsparcie kompetencji rodzicielskich- 60 minut- 120 zł

O nas

Psychoterapia KUFEREK

Izabella Olszewska

Moje prawie dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe to stały rozwój kompetencji zawodowych i osobistych. Przez te wszystkie lata do osób z autyzmem i ich rodzin zawsze było mi szczególnie blisko. Jako nauczyciel i pedagog wyposażam w wiedzę, jako logopeda i terapeuta pomagam DOŚWIADCZYĆ i SPOTKAĆ drugiego człowieka. Jako psychoterapeuta staram się pomóc POCZUĆ, ZROZUMIEĆ.

Zgodnie z wymogami Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dbam o rozwój osobisty, pracuję pod superwizją. Jestem członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Wykształcenie pedagogiczne :

 • wychowanie przedszkolne- Studium Nauczycielskie w Koszalinie- 1990- 1992
 • pedagogika specjalna- rewalidacja upośledzonych umysłowo- Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie- 1992- 1997
 • logopedia i glottodydaktyka- Uniwersytet Szczeciński - 2004- 2006
 • liczne szkolenia na temat całościowych zaburzeń rozwoju i wspomaganej komunikacji

Wykształcenie terapeutyczne i psychoterapeutyczne:

 • pedagogika lecznicza- Centrum Psychologiczno- Pedagogiczne w Szczecinie- 1995-1996
 • studium pomocy dzieciom autystycznym i ich rodzinom- Fundacja SYSNAPSIS w Warszawie- 2002- 2004
 • Diagnoza psychologiczna sytuacji rodzinnej pacjenta/ucznia w oparciu o teorię systemowej terapii rodzin- Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie- 2013r.
 • kurs psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin- Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu- wrzesień 2013r.- kwiecień 2014r.
 • akredytowany pięcioletni kurs psychoterapii- Polskie Towarzystwo Rozwoju Psychoterapii- Wrocławski Instytut Psychoterapii- 2014- 2018
 • Psychodietetyka- Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu- 2019r. - 2020r.
 • trzymiesięczny staż psychoterapeutyczny w wymiarze 300 godzin na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu- 2015r.
 • 120 godzinny staż psychoterapeutyczny w Centrum Medycznym Gizińscy w Bydgoszczy na oddziale dziennym psychiatrycznym- 2017r.
 • jestem członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz sekcji naukowej PTP
Psychoterapia KUFEREK

Alicja Jagoda

Jestem oligofrenopedagogiem i logopedą z ponad dwudziestoletnim stażem. Moja praca to moja pasja- świat osób z autyzmem i ich rodzin. W pracy zawodowej edukacja nieustannie przeplata się z terapią i pomaganiem, dlatego bardzo świadomie wybieram kolejne formy doskonalenia. Profesjonalizm uzupełnia ciekawość drugiego człowieka, więc rozpoczęcie akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne kursu psychoterapii było naturalnym krokiem w moim rozwoju zawodowym i osobistym. Pracuję systemowo, co oznacza, że wiem, jak ogromną wartość dla każdego człowieka stanowi rodzina i właściwe relacje z jej członkami.

Zgodnie z wymogami Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dbam o rozwój osobisty, pracuję pod superwizją. Jestem członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Wykształcenie pedagogiczne :

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza- 1986-1991
 • logopedia i glottodydaktyka- 1994-1996
 • oligofrenopedagogika- 2000-2002
 • liczne szkolenia na temat całościowych zaburzeń rozwoju i wspomaganej komunikacji

Wykształcenie psychoterapeutyczne :

 • Diagnoza psychologiczna sytuacji rodzinnej pacjenta/ucznia w oparciu o teorię systemowej terapii rodzin- Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie- 2013r.
 • kurs psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin- Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu- wrzesień 2013r.- kwiecień 2014r.
 • akredytowany pięcioletni kurs psychoterapii- Polskie Towarzystwo Rozwoju Psychoterapii- Wrocławski Instytut Psychoterapii- 2014- 2018
 • Psychodietetyka- Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu- 2019r. - 2020r.
 • trzymiesięczny staż psychoterapeutyczny w wymiarze 300 godzin na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu- 2015r.
 • 120 godzinny staż psychoterapeutyczny w Centrum Medycznym Gizińscy w Bydgoszczy na oddziale dziennym psychiatrycznym- 2017r.
 • jestem członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz sekcji naukowej PTP

Nasze życie składa się z małych kamyczków doświadczeń. Mały kamyczek nie zatrzyma wielkiej wody... Ale gdy uzbiera się ich więcej, stanowią siłę, którą każdy z nas w sobie ma.

Każdy ma do opowiedzenia swoją historię, chętnie jej wysłuchamy...


Dane kontaktowe:

ADRES
Ul. Piłsudskiego 11 g
(za budynkiem Diagnostyki)
Izabella Olszewska
600 821 130
oliza13@wp.pl
Alicja Jagoda
695 777 757
jagoda_alicja@wp.pl

Copyright © 2015 psychoterapia-gorzow.net.pl All Rights Reserved.